...بنده های خوشتیپِ خدا

...بنده های خوشتیپِ خدا

یا اَیُّهَاالنَّبیُّ قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِکَ...
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلباب های( روسری ها) خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

لوگوی دوستان
ملازمان حرم 313

نمازت که تمام شد سجاده را به شهادت بگیر که هیچ نمازی را بی دعای بر فرج او تمام نکرده ای..امروز روز خوبی است زیرا ان را با صدقه برای مولایم آغاز کرده ام..امام زمان تو را دعا می کند تو برای او چه میکنی؟؟..آنگاه که بغض گلویت را گرفت آنگاه که احساس دلتنگی کردی همراه ملائکه بخوان...اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن...مولاجان دعایمان کن تا زینت شما باشیم نه مایه شرمساریتان. ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღ می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم. راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم. من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت. پرم ار راه، از پل ، از رود، از موج . پرم از سایه برگی در آب : چه درونم تنهاست. ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღ من یک نفر نیستم....یک زن هستم .....یک همسر هستم....و همزمان تنهام ♥ ❤ ♥ ❤ ♥ ❤ ♥ ♥ ❤ ♥ ❤ ♥ ❤ ♥ ❤♥ ❤ ♥ ❤ من یک دختـــر ایــــرانیــــــــم بــدان "حـوای" کسی نمی شــوم که به "هــوای" دیگری برود تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد روح خـداست که در مـن دمیـده شده و احساس نام گرفته،ارزان نمی فروشمش... *************************** من نه جنس دوم... نه یک موجود تابع... نه یک ضعیفه ... نه یک تابلوی نقاشی شده، نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی، نه یک کارگر بی مزد تمام وقت ... من یک زنم ......................................... ......................................... من مهربان ، باهوش ، پر سرو صدا ، پر هیجان هستم. و از ادمهای دروغگو...آدمای سیریش...دورویی متنفرم...... 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شهید آوینی چه زیبا گفت: مَشک رنج‌های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم، اما آن‌را رها نکرده‌ایم. و امروز هم؛ به امید خدا، ما نیز تا زنده‌ایم آن مَشک را رها نخواهیم کرد؛ حتی به اشک، حتی به خون. و در این مسیر، دست و پا که هیچ، سرمان را هم خواهیم باخت... و خون دل خواهیم خورد، تا ولی‌مان خون دل نخورد. جام زهر را لاجرعه سر می‌کشیم تا ولی‌مان ناگزیر از آن نباشد. ایستاده‌ایم چون کوه، استوار و با صلابت، در برابر هرآن‌چه و هر آن‌که، چشم طمع داشته باشد به آرمان‌های بلند خمینی کبیر و انقلاب اسلامی‌اش. و نام نشان ما را لازم نیست در بین نسل اول و دوم انقلاب و حتی رزمندگان دفاع مقدس پیدا کنی! ما از نسل سوم و چهارم انقلاب حضرت روح‌الله هستیم. آن‌هایی که خمینی را ندیده، دل باخته‌اش شده‌اند، و بوی و خوی او را، در خمینی زمانه می‌بویند و می‌جویند.``☁、ヽ☂ヽ ``、``、ヽ☂ ヽ ``☁、ヽ -•.•.•.•.•.•خاطرات است که باقیست ما هستیم که عبور میکنیم خاطرات زود گذرند جز سیاهی نصیبی نیست انها را..... سلام به دوستان گلم ... امیدوارم که خوشتون بیاد راستی نظر یادتون نره هاااااااااااااا•.•.•.•.•.•.• ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*مــــــن آپمــــــ.... 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶. ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶ ´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶ ´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶سلام بر مهدی (عج) و روزی که می آید و آن روز.... آرزو دارم وقتی مهدی موعود می آید در رکاب حضرت شهید بشوم آروز دارم وقتی حضرت می آید اگر مرا لایق دانست یکی از سربازانش باشم آرزو دارم که با مهدویت زندگی بکنم همین که هر روز به یادش می افتم و بغضم می گیرد اما دیگر توان این را ندارم که از خود حرکتی بکنم و با قدم های کوچک خود به یاری او بشتابم گناه این مردم مانع این می شود که کسی بتواند یار مهدی باشد اما دلم به این خوش است که همیشه از او یاد می کنم همیشه صدا می زنم مهدی جان!!! آخ که فقط نام مبارکش دلم را به لرزه می اندازد یا مهدی!! قربان چشمایت بشوم که هر روز برای گناه من گریه می کنی تا عذاب برایم نیاید دنیا دیگر دارد تمام می شود ای خدای مهربان!!! نظری به این دنیا بکن! یا مهدی!! نظری بر ما بنده ضعیف بکن!!! چشم ما همیشه با اشک خود راه را برای آمدن تو شست و شو می دهد پس بیا قبل از اینکه اشک چشم هایمان خشک شود یا مهدی جان!!!! بیا.............................

دختری از تبارِ غرور

نظرات  (۱)

فقط بیا تو و هیچی نگو.
نظر بده و جایزه بگیر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">