در پانزده ماه گرانمایه شعبان 
آمد به جهان جان جهان خسرو خوبان 

شد ماه ز انوار رخش سر به گریبان 
وز 
مقدم او نعمت حق گشت فراوان 

ولادت دوازهمین پیشوای شیعیان جهان مبارک باد